Omslag - Hva skogene ga oss

Hva skogene ga oss

av Tor Strømsmoen

Beskrivelse av boken

Rendalen er Sør-Norges største kommune og landets nest største skogkommune. Våre skoger og øvrige naturgitte ressurser har gjennom alle tider vært premissgivende for utviklingen av Rendals-samfunnet. Med rike jakt- og fiskemuligheter har rendølene alltid vært et utpreget veidefolk. Relativt tidlig startet man kultivering og nydyrking og etablerte husdyrhold. Først hund, sau og geit, senere storfe og svin. Og våre skoger har ikke bare gitt oss tømmer og ved, men i rikelig monn mose og bær. Rendalens skoger ble i dansketiden plyndret og uthogd - og regulært stjålet - av danskekongens pengegriske og maktsyke sendemenn. Dette var grunnlaget for den senere etableringen av Borregaard-konsernet. Dette skjedde samtidig med at det var stor nød og fattigdom i Rendalen, definert som; tiår uten somre. Men, skogen er en fornybar ressurs - og vokser opp igjen - og har i lange perioder i tiden etter vært livgivende for lokalsamfunnet. En utfordring har alltid vært transport og avstanden til markedet. Transporten skjedde ofte vinterstid,og fløtingen på vår- og sommerstid effektiviserte transporten ytterligere. Opprinnelig fløtet hver trelasthandler tømmeret med egne folk. Ofte var det flere kjøpere i samme vassdrag, og det ble tidlig samarbeid om tømmerfløtingen. I Glomma- og Renavassdraget ble fløtingen allerede i 1792 ledet av en direksjon på to medlemmer; Christiania Tømmerdirektion. Fløtingen gjennom Storsjøen bød på spesielt mange utfordringer, blant annet grunnet vanskelige strømningsforhold. Det var ofte vanskelige å få tømmeret gjennom på èn sesong, hvilket bidro til stort svinn og svært lave tømmerpriser. M/S Storsjø ble sjøsatt i Storsjøen i Rendalen 15. mai 1912 etter å ha blitt klinket sammen i Burua ved Storsjøens bredd. Da var revolusjonen innenfor tømmerfløtingen i Storsjøen et faktum, og tømmerprisene steg kraftig. Båten trakk på det meste 5 bommer tømmer pr. tur, og holdt det gående frem til 1984 - da all fløting i Rena-vassdraget opphørte og transporten ble overført til vei og bane. Båten ble i 1992 solgt ut av Rendalen og havnet i privat eie på Mjøsa. I 2014 kjøpte Rendalen kommune båten tilbake, og overdro den til Venneforeningen M/S Storsjø for symbolske I - en krone. M/S Storsjø har stor historisk og kulturhistorisk verdi, og er spesielt viktig som identitetsskaper for lokalsamfunnet. Venneforeningen M/S Storsjø har derfor som målsetning å ta vare på både båten og historien for fremtifige generasjoner. Dette vil også gjenspeiles i fremtidig utnyttelse og bruk, hvor tømmerfløtingen som grunnlag for verdiskapende skogsdrift for lengst er historie. Men den vil helt klart være et sentralt tema for båtens fremtidige driftskonsept.

Detaljer

Forfatter mm Tor Strømsmoen
Forlag Skaugum forlag
Format Innbundet
Utgivelsesår 2017
Kategori Lokallitteratur
Språk BOKMÅL
ISBN/EAN 9788273810267
Antall sider 180 sider
Vekt 1200 gram